امروز : چهارشنبه   ۲۷. تیر ۱۳۹۷   /    5. ذي‌القعده 1439   /    18. جولای 2018

بررسی اثر درمان با آنتی بیوتیک خوراکی در زمان ترخیص بر میزان ایجاد فیستول آنال 3 ماه پس از عمل جراحی آبسه پری آنال

شایعترین علت شناخته شده آبسه های آنورکتال عفونت کربیتوگلاندولار به علت انسداد می باشد. شایعترین عارضه آبسه های آنورکتال عود مجدد و ایجاد فیستولاست که پس از درمان استاندارد یعنی انسزیون و درناژ ایجاد می شود. عوامل متفاوتی در ایجاد فیستولا پس از جراحی عمل جراحی انسزیون و درناژ  آبسه های پری آنال تحت مطالعه قرار گرفته است از جمله به سن، جنس، نژاد، فصل بیماری ، بهداشت فردی ، شغل کم تحرک ، عادت مزاجی ، دیابت، کشت میکروبیولوژی آبسه ، نوع آبسه ، سیگار ، الکل و مصرف آنتی بیوتیک قبل از عمل میتوان اشاره کرد . مطالعه دیگری بصورت RCT نقش نسبت استفاده روتین از آنتی بیوتیک پس از عمل جراحی انسزیون و درناژ در درمان آبسه های آنورکتالرا بررسی کرده است. با توجه به اختلاف نظر و شیوع بالای این بیماری بر آن شدیم که میزان بروز فیستولا در بیماران با آبسه های آنورکتال بدون عارضه که تحت درمان آنتی بیوتیک پس از عمل قرار گرفته اند را با بیماران بدون دریافت آنتی بیوتیک پس از عمل جراحی انسزیون و درناژمقایسه کنیم این مطالعه می تواند به صورت pilot برای مطالعات آینده نگر بعدی در منطقه ما باشد که تعیین نوع فیستول را نیز در صورت عدم کاهش یا کاهش مشخص کند.