امروز : پنجشنبه   ۰۳. خرداد ۱۳۹۷   /    8. رمضان 1439   /    23. می 2018

بررسی اثربخشی کاربرد HAM در ترمیم زخم ناحیه ایلیوستومی در مدل حیوانی (خرگوش)

چسبندگی های ناحیه ایلیوستومی یا کولوستومی ازجمله علت های تبدیل جراحی کم تهاجمی (لاپاراسکوپیک) به عمل جراحی باز می باشد. بنابر مطالعات قبلی این ادعا مطرح است که کاربرد غشای آمنیوتیک انسانی منجر به کاهش چسبندگی و تسریع و بهبود فرایند ترمیم زخم می شود این مطالعه بنادارد تا اثربخشی غشای آمنیوتیک را در کاهش چسبندگی در ناحیه استومی در مدل حیوانی (خرگوش) بررسی نماید.