امروز : چهارشنبه   ۰۱. فروردین ۱۳۹۷   /    4. رجب 1439   /    21. مارس 2018

ارسال مدارک مورد نیاز برای دریافت موافقت قطعی

مدارک مرکز تحقیقات کولورکتال که شامل 16 مقاله نمایه اول ( نفر اول یا نویسنده مسئول ) و 21 مقاله نمایه اول و سایر نمایه ها جهت صدور موافقت نامه قطعی به معاونت تحقیقات و فن آوری وزارتخانه ارسال شد. alt