امروز : پنجشنبه   ۰۳. خرداد ۱۳۹۷   /    8. رمضان 1439   /    23. می 2018

بررسی اثر غشای آمنیوتیک و ایلیوستومی لوپ بر روی آناستوموز کولورکتال در مواردی که تحت رادیوتراپی قبل از عمل قرار گرفته اند (مطالعه حیوانی،سگ)

به علت استفاده از نئوادجوانت رادیوتراپی قبل از عمل جراحی سرطان های رکتوم، تعبیه کولوستومی یا ایلیوستومی به منظور پرهیز از عوارضی نظیر نشت به علت اختلال در فرایند طبیعی ترمیم زخم تقریباً اجتناب ناپذیر است.
از آنجا که نتایج مطالعات مختلفی بیانگر تاثیر مثبت آمنیوتیک مامبران در کاهش عوارض اعمال جراحی مختلف می باشد تمایل به انجام تحقیقات به منظور بررسی کاربرد این ماده بیولوژیک در زمینه های مختلف رو به افزایش است. در دهه اخیر مطالعاتی که گویای نتایج بهتر عمل جراحی آناستوموز کولون و دوازدهه پس از کاربرد غشای آمنیوتیک در مدل های حیوانی کوچک می باشد انجام شده است. لذا این مطالعه به منظور بررسی و ارزیابی امکان عدم تعبیه کولوستومی یا ایلیوستومی در آناستوموز کولورکتال همراه با این بیومتریال در سگ(پس از رادیوتراپی) و مقایسه نتایج آن با سایر مطالعات انجام شده طراحی گردیده است. سگ های مورد مطالعه به دو گروه شش تایی تقسیم می گردند.یک گروه پیش از عمل تحت پرتو درمانی با میزان اشعه بالا در جلسات کم (دو جلسه) قرار می گیرد. پس از رادیوتراپی و در حین عمل جراحی در هر دو گروه از آمنیوتیک مامبران به عنوان درمان کمکی (به عنوان پانسمان بیولوژیک) در آناستوموز کولون استفاده شده و از هر گروه دو حیوان تحت تعبیه کولوستومی قرار میگیرند و نتایج بالینی و بافت شناسی آن مورد ارزیابی و مقایسه قرار خواهد گرفت.