فعالیت های پژوهشی مرکز

فعالیت های پژوهشی مرکز تحقیقات کولورکتال

       عنوان فعالیت

                اساتید

           تلفن تماس

مشاوره پروپوزال نویسی

 دکتر سید وحید حسینی،

دکتر عباس رضاییان زاده،

دکتر سعیده پوراحمد،

دکتر هاجر خضرایی،

دکتر مژده زمانی

36281453

32306972

مشاوره  طراحی پژوهش

 دکتر عباس رضاییان زاده

36281453

32306972

مشاوره آمار

 دکتر سعیده پوراحمد

36281453

32306972

مشاوره مقاله نویسی

 دکتر هاجر خضرایی، دکتر مژده زمانی

36281453

32306972

مشاوره ورود Data به نرم افزار آماری SPSS

 زهرا زبان گیرفرد، معصومه   رحیمی، محبوبه پوراحمد، فاطمه انجوی امیری

36281453

32306972

مشاوره Submit مقاله

 زهرا زبان گیرفرد، معصومه رحیمی، محبوبه پوراحمد، فاطمه انجوی امیری

36281453

32306972