فعالیت های آزمایشگاهی

 

فعالیت های آزمایشگاهی مرکز تحقیقات کولورکتال

           عنوان فعالیت

                  اساتید

          تلفن تماس

 انجام سونوگرافی مقعدی جهت بیماران

 دکتر سید وحید حسینی،

دکتر احمد ایزدپناه،

دکتر علی محمد بنان زاده،

دکتر فرانک بهرامی

32125346

 انجام مانومتری مقعدی جهت بیماران

 دکتر سید وحید حسینی،

دکتر احمد ایزدپناه،

دکتر علی محمد بنان زاده،

دکتر فرانک بهرامی

32125346

 انجام کولونوسکوپی مقعدی جهت بیماران

 دکتر سید وحید حسینی،

دکتر احمد ایزدپناه،

دکتر علی محمد بنان زاده،

دکتر فرانک بهرامی

32125346