یازدهمین کنگره1

یازدهمین کنگره کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخ 30 و 31 فروردین ماه 1397 در مجتمع فرهنگی رفاهی ولایت برگزار میشود

موضوع همایش : Colorectal Tumors

 رئیس کنگره : دکتر احمد ایزد پناه

دبیر علمی کنگره: دکتر بنان زاده

دبیر اجرائی کنگره : دکتر تدین

گروههای هدف : متخصصین جراحی - داخلی- GI - رادیوآنکولوژی - هماتوآنکولوژی-رادیولوژیست ها - پاتولوژیست ها - ژنتیک - آنکوسرجری - پزشکان عمومی و پرستاران