طرحهای پژوهشیRow Title                          Authors Status
1

دکتر حسینی

دکترطیاری

در حال اجرا
2

دکتر حسینی

دکتر مکرم

عقد قرارداد

3

دکتر حسینی

دکتر محمد

جمع آوری نمونه

4

دکتر حسینی

دکتر کسرائی

مرحله تصویب گروه

5

دکتر حسینی

دکتر رحیمی

نگارش مقاله
6 دکتر احمد

نگارش مقاله

7

دکتر ایزدپناه

دکتر نیکزاد

در حال اجرا
8 دکتر ایزدپناه عقد قرارداد
9 دکتر بنان زاده در حال اجرا
10

دکتر بنان زاده

دکتر مینایی

در حال اجرا
11

دکتر بنان زاده

دکتر حصاری

عقد قرارداد

12

دکتر بنان زاده

دکتر جغتایی

عقد قرارداد
13

دکتر بنان زاده

دکتر لشکری

ارسال به معاونت پژوهشی
14

دکتر بنان زاده

دکتر مرادی

عقد قرارداد
15

دکتر بنان زاده

دکتر وحیدی

قبل از تصویب گروه
16

دکتر خضرایی

در حال اجرا
17

دکتر حسینی

دکتر خضرائی

عقد قرارداد
18

دکتر حسینی

دکتر خضرائی

در حال اجرا
19 دکتر خضرائی در حال اجرا
20

دکتر خضرائی

دکتر موذنی

در حال اجرا
21

دکتر بهرامی

دکتر نجدی

در حال اجرا
22

دکتر بهرامی

دکتر شکوهیان

در حال اجرا
23 دکتر محمدیان پناه در حال اجرا
24 دکتر زمانی در حال اجرا
25 دکتر زمانی در حال اجرا
26 دکتر زمانی در حال اجرا
27 دکتر زمانی در حال اجرا
28 دکتر مکرم در حال اجرا
29 دکتر مکرم در حال اجرا
30 دکتر مکرم در حال اجرا
31 دکتر مجتهدی در حال اجرا