مباحث کنگره ها

ردیف عنوان کنگره سال محل برگزاری
1 بیماریهای التهابی روده IBD 1391 سالن سینا و صدرا
2 سرطانهای کولورکتال 1392

سالن سینا و صدرا

3 ترومای کولون و رکتوم 1393 مجتمع فرهنگی - رفاهی ولایت. سالن های ابوریحان و رازی
4 عوارض جراحیهای کولورکتال 1395

مجتمع فرهنگی - رفاهی ولایت. سالن های ابوریحان و رازی

5 اختلالات کف لگن 1396

مجتمع فرهنگی - رفاهی ولایت. سالن های ابوریحان و رازی

6 تومور و پولیپ های کولورکتال 1397

مجتمع فرهنگی - رفاهی ولایت. سالن های ابوریحان و رازی