امروز : دوشنبه   ۲۶. آذر ۱۳۹۷   /    8. ربيع‌الثاني 1440   /    17. دسامبر 2018

موافقت قطعی مرکز

با نهایت مسرت و خوشحالی به اطلاع میرسانیم :

مرکز تحقیقات کولورکتال در راستای فعالیتهای توانمند خود و ارائه طرحهای نوین پژوهشی و همچنین دریافت امتیازات ارزشمند،به کسب موافقت قطعی از شورای گسترش وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی کشور نائل گردیده است .