امروز : دوشنبه   ۲۶. آذر ۱۳۹۷   /    8. ربيع‌الثاني 1440   /    17. دسامبر 2018

طرح های پژوهشی در حال اجرانام پروژه

مجری طرح/دانشجو

وضعیت طرح

تاریخ ثبت در پژوهشیار

نوع طرح

دکتر سید وحید حسینی

دکتر رحیمی

به تصویب دانشکده رسیده است

عقد قرارداد شده است

1395/01/30

پایان نامه ای

alt

دکتر سید وحید حسینی

دکتر عبدالرزاق

به تصویب دانشکده رسیده است

عقد قرارداد شده است

1394/08/10

غیرپایان نامه ای

alt

دکتر نادر تنیده

به تصویب دانشکده رسیده است

عقد قرارداد شده است

1393/08/28

غیرپایان نامه ای

alt

دکتر نادر تنیده

به تصویب دانشکده رسیده است

عقد قرارداد شده است

1392/11/13

غیرپایان نامه ای

alt

دکتر احمد ایزدپناه

دکتر نیکزاد

به تصویب دانشکده رسیده است

عقد قرارداد نشده است

1393/03/26

پایان نامه ای

alt

دکتر سید وحید حسینی

دکتر مستعان حق پناه

به تصویب دانشکده رسیده است

عقد قرارداد شده است

1393/03/28

پایان نامه ای

alt

دکتر سید وحید حسینی

دکتر رفعتی

به تصویب دانشکده رسیده است

عقد قرارداد شده است

1393/01/19

غیرپایان نامه ای

alt

دکتر سید وحید حسینی


به تصویب دانشکده رسیده است

عقد قرارداد شده است

1393/03/13

غیرپایان نامه ای

alt

دکتر علی محمد بنان زاده

دکتر مینایی

به تصویب دانشکده رسیده است

عقد قرارداد شده است

1392/10/28

غیرپایان نامه ای

alt

دکتر احمد ایزدپناه

دکتر رضازاده کرمانی

به تصویب دانشکده رسیده است

عقد قرارداد شده است

1392/07/13

پایان نامه ای

alt

دکتر لیلا قهرمانی

دکتر محمد مینایی

به تصویب دانشکده رسیده است

عقد قرارداد شده است

1391/04/25

پایان نامه ای