امروز : یکشنبه   ۲۸. آبان ۱۳۹۶   /    29. صفر 1439   /    19. نوامبر 2017

هشتمین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی اروپا

alt

کنگره بلگراد

تعداد 5 پوستر از طرحهای تجقیقاتی مرکز تحقیقات کولورکتال در هشتمین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی اروپا در شهر بلگراد پذیرفته شده است .شایان ذکر است مرکز تحقیقات کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیرازاز میان تمام مراکز کشور بیشترین تعداد پوسترهای پذیرفته شده را دارا می باشد.