امروز : چهارشنبه   ۲۷. تیر ۱۳۹۷   /    5. ذي‌القعده 1439   /    18. جولای 2018

هشتمین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی اروپا

alt

کنگره بلگراد

تعداد 5 پوستر از طرحهای تجقیقاتی مرکز تحقیقات کولورکتال در هشتمین کنگره سالیانه کولوپروکتولوژی اروپا در شهر بلگراد پذیرفته شده است .شایان ذکر است مرکز تحقیقات کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیرازاز میان تمام مراکز کشور بیشترین تعداد پوسترهای پذیرفته شده را دارا می باشد.