امروز : پنجشنبه   ۲۴. آبان ۱۳۹۷   /    6. ربيع‌الاول 1440   /    15. نوامبر 2018

اعضای هیات علمی مرکز کولورکتال

نام و نام خانوادگی:دکتر احمد ایزدپناه

مدرک تحصیلی: فلوشیپ جراحی کولورکتال

درجه علمی: دانشیار

alt


ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره:--07132306972

cv

نام و نام خانوادگی:دکتر سید وحید حسینی

مدرک تحصیلی: فلوشیپ جراحی کولورکتال

درجه علمی: استاد

alt

ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره:--07132306972

CV

نام و نام خانوادگی:دکترلیلا قهرمانی


مدرک تحصیلی: فلوشیپ جراحی کولورکتال


درجه علمی: استادیار

alt

ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره :07132306972

CV

نام و نام خانوادگی:دکتر علی محمد بنان زاده

مدرک تحصیلی: فلوشیپ جراحی کولورکتال

درجه علمی: استادیار

alt

ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره :2306972-0713

CV

نام و نام خانوادگی:دکتر فرانک بهرامی

مدرک تحصیلی: فلوشیپ جراحی کولورکتال

درجه علمی: استادیار

ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره :2306972-0713

CV

نام و نام خانوادگی:دکترهاجر خضرائی

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی فارماکولوژی

درجه علمی: استادیار


alt

ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره:36281453

CV

نام و نام خانوادگی:دکترمژده زمانی

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی بیوتکنولوژی دارویی

درجه علمی: استادیار


ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره:36281453

CV

ژنام و نام خانوادگی:دکترعباس رضائیان زاده

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی بالینی

درجه علمی: دانشیار

dr_abas_rezaeeyan_zadeh

ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره :2306972-0713

CV

نام و نام خانوادگی:دکترمحمد محمدیان پناه


مدرک تحصیلی: متخصص رادیوتراپی آنکولوژی


درجه علمی: استاد

alt

ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره :2306972-0713

CV

نام و نام خانوادگی:دکترسعیده پوراحمد


مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی آمار زیستی

درجه علمی: دانشیار

alt

ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره :2306972-0713

CV

نام و نام خانوادگی:دکترزهرا مجتهدی


مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی ایمونولوژی

درجه علمی: استادیار


ایمیل: colorectal آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره :2306972-0713

CV

نام و نام خانوادگی:دکتررضا جلی


مدرک تحصیلی:متخصص رادیولوژی

درجه علمی: دانشیار

alt

ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره :2306972-0713

CV

نام و نام خانوادگی:دکترنادر تنیده

مدرک تحصیلی:متخصص جراحی دامپزشکی

درجه علمی: استادیار

ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

تلفن:2306972-0713

CV

نام و نام خانوادگی:دکترمسعود حسین زاده

مدرک تحصیلی: متخصص پاتولوژی

درجه علمی: استادیار

alt

ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره :2306972-0713

CV

نام و نام خانوادگی:دکترسید محسن دهقانی


مدرک تحصیلی: فوق تخصص گوارش اطفال


درجه علمی: استاد

alt

ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره :2306972-0713

CV

نام و نام خانوادگی:دکترحسین حجتی

مدرک تحصیلی: فوق تخصص جراحی عروق

درجه علمی: استاد

drhodjati

ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره :2306972-0713

CV

نام و نام خانوادگی:دکتر علیرضا تقوی

مدرک تحصیلی: فوق تخصص گوارش و کبد

درجه علمی: استادیار

drtaghavi

ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره:2306972-0713

CV

نام و نام خانوادگی: دکتر پونه مکرم

مدرک تحصیلی:دکترای بیوشیمی

درجه علمی:دانشیار

alt

ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید  

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شماره :07132306972

cv